[Return]
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Keliautojas ir Senelis
The Traveler and The Old Man

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Keliautojas ir Senelis
The Traveler and The Old Man
by Raymond Balta

The story is told and written in a bilingual format
The purpose is to also act as a language lesson

 • Click for Audio so you can follow along:

  Once upon a time there was a man in search of his descent.
  Vienu laiku buvo žmogus kur ieškojo savo kilmę.

  He was seeking to find the origin of his family and his ancestry.
  Jis ieškojo surasti šeimos kilmę ir savo protėvius

  He searched and searched for many years.
  Ieškojo ir ieškojo daug metų.

  Then one day, while vacationing in Vilnus Lithuania he met Rutaa.
  Ir vieną dieną, atostogaujant Vilniuje susitiko Rūtą.

  While taking to her he mentioned his ordeal of many years.
  Kalbant su ją jis minėjo savo daug metų kančią

  She told him where to go;
  Jam pasakė kur nueiti;

  to a certain County;
  į tokia Apskritį

  to a particular Town and;
  į toki miestelį ir

  in a certain village;
  į tokį kaimą

  and there he would find his relative,
  ir ten surastų savo gyminę.

  an old man, Antanas Paukstelis.
  senlį, Antana Paukštelį.

  So, the traveler packed his bag that night.
  Taigi, keliautojas supakavo savo maišą ta naktį .

  The following day he was off in search of his relative and heritage.
  Sekančią dieną išviko ieškoti savo gyminę ir palikima.

  After some time he arrived in the County, in the Town and in the exact village.
  Po kiek laiko atvyko į ta Apskritį , į ta Miestelį ir kaip tik į ta kaimą.

  But, no one was to be found.
  Bet nieko nebuvo.

  However, not long after, he saw an old man coming toward him.
  Tačiau, neužtrukus, pamate senlį ateinant į jo krypti.

  Hello! said the traveler.
  "Sveiki!" Sake keliautojas.

  Hello! said the old man.
  "Sveiki!" Atsake senlis."

  "Have you lived here all your life?" Asked the traveler.
  "Ar čia gyvenes visa savo gyyenima?" Klausę keliatojas.

  "No!" Replied the old man.
  "Ne!" Atsake senlis

  Where can I find someone who has lived here all his life.
  Kur rasti žmogų kur gyvenes čia visa savo gyvenimą.

  "Of course!." Replied the old man.
  "Butinai!: Atsake senlis.

  Continue on this path and bear left at the fork in the road.
  Eik šiuo taku iki šakos ir tada į kaire

  A little further along this path you will find a Chapel.
  Netoli einant taku surasi koplyčą

  Go inside the gate and in the back you will find whom you seek.
  Eik tarp vartų ir užpakalyje rasi ko ieškai.

  So, the traveler followed the old man's directions.
  Tada, keliautojas ėjo pagal senlio nurodymą.

  But, once he arrived behind the Chapel there was no one there.
  Bet, atvykes užpakalyje koplyčios, nieko nebuvo.

  The entire cemetary was empty, not a soul to be found.
  Kapines buvo visiškai tusčios, nerado neivienio žmogo.

  So, disappointed, the traveler retraced his steps.
  To budu, nusiviles, keliatojas gryzo atgal.

  Once again he met the old man.
  Vel sutiko senlį.

  "Hello!" said the Traveler.
  "Sveiki!" Sake keliautojas.

  "Hello!" Said the old man.
  "Sveiki!" Atsake senlis.

  "Did you find who you were looking for?" Asked the old man.
  "Ar radot kuo ieškojot?." Klause senlis.

  "No!" said the Traveler, "I'm very disapponted."
  "Ne!" Atsake keliatojas," Aš labai nusiviles"

  "Well, who were you looking for." Asked the old man.
  "Na, ko jus ieškojot." Klause senlis.

  "I was looking for my relative, Antanas Paukstelis,." Replied the traveler.
  "Aš ieškojau mano gyminaitį,
  Antana Paukšelį," Atsake keliautojas.

  "Oh!" Replied the old man. "I am Anatanas Pauksatelis."
  "O!" Atsake senlis. "Aš Antanas Paukštelis."

  Overwhelmed and perplexed, the traveler replied.
  Nustebintas ir susimaišes, keliautojas atsake.

  "But I thought you said you didn't live here." .
  :Bet aš maniau jus saket kad ne gyvenat čia"

  "No, you asked me if I lived here all my life.
  Ne, jus klauset ar aš gyvenau čia visa savo gyvenimą

  And I told you, no.
  Ir aš jums atsakiaų, ne.

  Can't you see I'm stll alive?
  Ar nematai aš dar gyvas

  Sometimes the search is closer than you think.
  Kartais ieškojimas yra arčiaų negu manoma.

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  [Return]

  Written by Raymond Balta,

  © story copyright Raymond Balta