[BACK ]

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Kiškis Piškis, Kirmėlė Mirmėlė,
Skruzdėlė Druzdėlė
- Trys Draugai
The Hare, The Worm, The Ant
- Three Friends

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
This story was written for broadcast on our radio station -
THE LITHUANIANS VOICE,- Internet radio Station

Because to numerous requests to rebroadcast, this story is now shared with you

Well, here is the text and an audio clip.
THE STORY
Kiškis Piškis, Kirmėlė Mirmėlė, Skruzdėlė Druzdėlė - Trys Draugai
The Hare, The Worm, The Ant - Three Friends

 • Click Audio so you can follow along:


 • ...........Lithuanian........... ...........English ...........
  Vieną kartą, senais laikais, gyveno trys draugai: Once upon a time, in olden times, there where three friends.
  Kiškis Piškis, Kirmėlė Mirmėlė, ir Skruzdėlė Druzdėlė. The Hare, the Worm and The Ant - three friends
  Jie gyveno Aukštaitijoj, They lived in Aukštaičius.
  Joniškio mieste, In the Town of Joniškis.
  Mindaugų kaime. In the village of Mindaugas.
  Jie viską darė kartu. They did every thing together.
  Jie ėjo žvejoti. They went fishing.
  Ėjo pasivaikščioti. Went for walks.
  Miegojo kartu. Slept together.
  Ir valgė tą patį valgį. And ate the same food.
  Vieną dieną, mišku ėjo medžiotojas, ieškodamas kiškio nušauti vakarienei. One day, a hunter was going through the forest searching for a hare to shoot for supper.
  Skruzdėlė pamatė medžiotoją ir paklausė: -Medžiotojau, ko tu ieškai? The Ant saw the hunter and asked - "Hunter who are you looking for?".
  Medžiotojas atsakė:- Ieškau Kiškio Piškio nušauti vakarienei. Gal tu matei Kiškį? The hunter answered." I'm looking for the Hare to shoot for supper. Maybe you saw the Hare?".
  -Ne, nemačiau, -atsakė Skruzdėlė Druzdėlė.- Kiškis Piškis čia jau negyvena.". "No, I haven't seen him." answered the Ant. "Maybe the Hare doesn't live here anymore."
  Dabar pasirodė Kirmėlė Mirmėlė. And now comes the Worm..
  -Kirmėle Mirmėle,- klausia Skruzdėlė Druzdėlė. - Medžiotojas ieško Kiškio Piškio, ar tu jį matei? "Worm," asks the Ant," the hunter is looking for the Hare, did you see him.".
  -Ne, nemačiau, bet girdejau, kad jis nuėjo žvejoti- atsakė Skruzdėlė Druzdėlė. No, I haven't seem him - but I heard that he went fishing.. replied The Ant.
  -Medžiotojau,- paklausė Kirmėlė Mirmėlė, - gal norėtum pasiimti mano meškerę ir eiti žvejoti? "Hunter," asked the worm, "maybe you would like my fishing pole and go fishing,".
  Medžiotojas, norėdamas gauti bet ko vakarienei, atsakė: The hunter wishing to have something for supper, replied..
  -Ačiū, Kirmėle Mirmėle, labai ačiū.- Geriau žuvis ant stalo, nei tuščias pilvas. Thank you very much, Worm, thank you very much. Better a fish on the table, than to have an empty stomach."
  Medžiotojas paėmė meškerę ir išėjo žvejoti.. And the hunter took the fishing poll and went fishing.
  O Skruzdėlė Druzdėlė ir Kirmėlė Mirmėlė nuėjo namo. Oh, The Ant and The Worm went home.
  Argi ne gerai turėti tikrų draugų? Isn't it nice to have friends?
  Taigi, Kiškis Piškis, Kirmėlė Mirmėlė ir Skruzdėlė Druzdėlė dar ir dabar laimingai gyvena miške. And so, the Hare, the Worm and the Ant still live happily in the forest.


  Written by: Raymond Balta
  Edited by: Rytė Liepa
  Art by: Sharon Allen

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  art - by Sharon Allen, derry, nh,usa

  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  [Return]

  Written by Raymond Balta,

  © story copyright Raymond Balta